พื้นฐานแนวคิดของเอกสาร โครงสร้างเอกสาร และกระบวนการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการนำเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์

           Basic concepts of documents and their structures, mathematical document creation process, basic concepts to utilize their mathematics applications, tools to solve mathematical problems, concepts and techniques of presentation

  • ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม
  • Euclidean space, sketch graphic surface, limits and continuity of several variable functions, derivative of several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and applications, multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates