นิยามและประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ การเพิ่มของประชากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการควบคุมมลพิษ บทบาทของเศรษฐกิจและการเมืองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายการวางแผนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ลักษณะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ข้อตกลงระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สิทธิและจรรยาบรรณของวิศวกรสิ่งแวดล้อม จริยธรรมและคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
การออกแบบระบบส่งและกระจายน้ำด้วยท่อ การควบคุมการไหล การวัดอัตราการไหล การเลือกเครื่องสูบน้ำ และปัญหาการกัดกร่อนจากูสูญญากาศของเครื่องสูบน้ำ ลักษณะเฉพาะของระบบรวมและระบบแยก การวิเคราะห์การไหลของระบบรวบรวมน้ำเสีย การออกแบบและการดำเนินการของระบบรวบรวมน้ำเสียในชุมชนเมือง

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล