ความสำคัญของน้ำและแหล่งน้ำดิบ การประมาณความต้องการน้ำ คุณภาพและมาตรฐานน้ำผิวดินและน้ำบาดาล กระบวนการ การออกแบบ และการดำเนินการระบบบำบัดน้ำ การเติมอากาศ โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังฆ่าเชื้อโรค การไล่ก๊าซ เมมเบรน การออกแบบบ่อรับน้ำดิบและสถานีสูบน้ำ การออกแบบระบบจ่ายน้ำ

เพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้ำร้อน ระบบท่อระบายน้ำโสโครก น้ำเสีย และอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะสำหรับอาคาร

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล