เพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้ำร้อน ระบบท่อระบายน้ำโสโครก น้ำเสีย และอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะสำหรับอาคาร

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล