ศึกษาความหมาย ขอบข่าย สถานภาพแนวการศึกษาและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร

Meaning, scope, status, concepts and evolution of public administration, surrounding conditions of state management, managing process, relationship between managing process, political system and social system by focusing on morality and ethics

ประมวลรายวิชา

  • แนวคิดพื้นฐานเรื่องภาวะผู้นำและชนชั้นนำทางการเมือง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้นำทางการเมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้นำในทางการเมือง ประวัติผู้นำคนสำคัญของประเทศต่างๆ ภาวะผู้นำของไทยในช่วงเวลาร่วมสมัย

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด สาระสำคัญ ประเภทของนโยบายและวิธีการในการกำหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบาย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาธารณะเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการวางแผน และการบริหารโครงการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ