หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

        ความสำคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

        Important of teaching profession, instilling teacher spirit for professional teacher, state of teacher work, characteristics and professional standard, knowledge management for teaching profession, selecting current information and knowledge updating to the changing world, strategies of teaching for creating, student competencies development, good governance, honesty, merit and ethical standards of teaching profession, continuing development in teaching profession, laws and regulations concerning teachers and teaching profession

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฏีการเรียนรู้ หลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อม จัดชั้นเรียนให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบการจัดกาเรียนรู้แบบต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญา ทักษะความสามารถสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางด้านการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

มคอ3.pdfมคอ3.pdf

คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การสอนในฐานะที่เป็นศิลปะการเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดสำนึกที่จะเรียนและเรียนด้วยความรู้สึก โดยครอบคลุมศิลปะที่เกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและเวลาเรียน การเลือกใช้ตำราและสื่อ   และการกำหนดงานภาคปฏิบัติการทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอนแบบต่าง ๆ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

Teaching as the art which allows a person to learn by oneself, by the stimulation process which encourages the learner to realize importance of learning and willing to learn.  The teaching involves the art of learning through interaction; the art of class-room environment settings and proper learning schedules; the art of textbook and learning instrument selection; the art of giving practical assignments, measurement and evaluation; the art of teaching method selection; and the art of class-room-problems management  

ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้ปรัชญากับการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์ปรัชญากับการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน