ความสำคัญของห่วงโซ่อาหารและความมั่นคงทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ และอาหารแปรรูป อันตรายและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้า และอาหารแปรรูป แนวทางเกษตรอินทรีย์และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของอาหาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสาคัญของความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารจากฟาร์มสู่ ผู้บริโภค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิษวิทยาในอาหาร การใช้วัตถุเจือปนอาหาร อันตรายและความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ อันตรายและผลกระทบของสารเคมี โลหะหนักต่อสุขภาพ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงและปัญหา ความสำคัญของการจัดการประมง แนวคิด หลักการพื้นฐานในการจัดการประมง มาตรการในการจัดการประมง การจัดการประมงร่วมและการจัดการประมงโดยชุมชน การจัดการประมง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรประมง