Learning Management System (LMS) คือระบบจัดการการเรียนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ e-KMUTT โดยอาจารย์สามารถเข้ามาสร้างวิชาเรียนได้ สร้างเนื้อหา ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาเรียน ไม่ว่าจะเป็น เอกสารประกอบการเรียน การบ้าน ส่วนของนักเรียนก็สามารถเข้ามาเพื่อดูรายละเอียดของวิชาและประกาศต่าง ๆ ตลอดจนส่งการบ้านและแบบทดสอบ

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการนำวัสดุชิ้นหนึ่งมาสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และทำให้เกิดการย่อส่วนที่เล็กลง ระบบที่สมบูรณ์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่าอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวของระบบสมัยเก่าเป็นพัน ๆ เท่า เมื่อเปรียบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนซึ่งมีโครงสร้างเป็นหลอด จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่มีขนาดเล็กกว่า , น้ำหนักเบากว่า , ไม่มีการสูญเสียความร้อน,
มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น และไม่เสียเวลาในการอุ่น (Warm) เครื่องก่อนทำงานอีกด้วยวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ก็คือ “สารกึ่งตัวนำ”

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

            องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการออกแบบหน้าจอ การใช้วัตถุควบคุม การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์

ระบบองค์กร ขบวนการ ขั้นตอนทางธุรกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสารสนเทศที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารองค์กรทฤษฎีการวางแผนแหล่งข้อมูลองค์กรแนวคิดเบื้องต้นของการบริหารโปรแกรมระบบ การติดตั้งระบบการดูแลและการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร

เนื้อหา :
ลำดับวิธีการเรียนรู้
1.ทำความเข้าใจในประโยชน์ของ method ต่อการเขียนโปรแกรม
2.ลด code ที่ซ้ำซ้อน
3.ทำให้คำสั่งในโปรแกรมหลักไม่แสดงรายละเอียดลึกมาก เป็นผลทำให้เข้าใจลำดับการทำงานของโปรแกรมได้ง่าย

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความคิดองค์รวมเชิงวัตถุ
เนื้อหา :
ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
Hardware
Operating System
Application
User

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ database systems

การออกแบบเชิงวัตถุ คลาสและซับคลาส คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ลำดับชั้นของคลาส การรวมคลาสและการวนซ้ำโพรโทคอล การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การเริ่มต้นและตัวสร้าง การพ้องรูป โอเวอร์โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิงภายในของวัตถุและตารางวิธี การแบ่งพฤติกรรมและการนำไปใช้