ฝึกปฏิบัติในคลินิกเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของ
ผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการ

Dental Profession

Principle, concept and history of dental profession, role and obligation of dentist in oral health care and the importance of dental profession in health care system

วัตถุประสงค์ของวิชา

 1. สามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการส่งเสริมสุขภาพในระดับต่างๆได้
 2. สามารถอธิบายวิธีการเข้าถึงชุมชนเพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถอธิบายปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพได้
 4. สามารถจัดทำและดำเนินการสอนทันตสุขศึกษาระดับปัจเจก และระดับชั้นเรียนได้

หลักการ แนวคิด ทันตกรรมครอบครัว การศึกษาครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว การตรวจสุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน

Principle and concept in family dentistry, family study, family- health filing, family- health examination, related diseases and factors, health- care system and national health security and methods of community study

Dental Profession

หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชีพทันตแพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ความสำคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ

Principle, concept and history of dental profession, role and obligation of dentist in oral health care and the importance of dental profession in health- care system

วัตถุประสงค์ของวิชา

 1. สามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการส่งเสริมสุขภาพในระดับต่างๆได้
 2. สามารถอธิบายวิธีการเข้าถึงชุมชนเพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถอธิบายปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพได้
 4. สามารถจัดทำและดำเนินการสอนทันตสุขศึกษาระดับปัจเจก และระดับชั้นเรียนได้

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ และบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพทันตแพทย์ บทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ปัญหาสุขภาพช่องปาก และระบบบริการสุขภาพช่องปาก
 2. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของวิชา

 1. สามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการส่งเสริมสุขภาพในระดับต่างๆได้
 2. สามารถอธิบายวิธีการเข้าถึงชุมชนเพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถอธิบายปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพได้
 4. สามารถจัดทำและดำเนินการสอนทันตสุขศึกษาระดับปัจเจก และระดับชั้นเรียนได้