หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดและองค์ประกอบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล การเผา การนำขยะมาทำปุ๋ย และการกำจัดโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพ นวัตกรรมในการจัดการขยะในชุมชนและอุตสาหกรรม เช่น การใช้ซ้ำ การลดการใช้ และการรีไซเคิล รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ