เนื้อหา :
ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
Hardware
Operating System
Application
User

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ database systems