เนื้อหา :
ลำดับวิธีการเรียนรู้
1.ทำความเข้าใจในประโยชน์ของ method ต่อการเขียนโปรแกรม
2.ลด code ที่ซ้ำซ้อน
3.ทำให้คำสั่งในโปรแกรมหลักไม่แสดงรายละเอียดลึกมาก เป็นผลทำให้เข้าใจลำดับการทำงานของโปรแกรมได้ง่าย

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความคิดองค์รวมเชิงวัตถุ