ระบบองค์กร ขบวนการ ขั้นตอนทางธุรกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสารสนเทศที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารองค์กรทฤษฎีการวางแผนแหล่งข้อมูลองค์กรแนวคิดเบื้องต้นของการบริหารโปรแกรมระบบ การติดตั้งระบบการดูแลและการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร