คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

            องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการออกแบบหน้าจอ การใช้วัตถุควบคุม การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์