เครื่องสถานะจำกัด ออโตมาตาแบบกดลง ไวยกรณ์ไม่อิงบริบท ฟังก์ชันเวียนเกิด  ปัญหาที่ตัดสินใจได้ เครื่องทัวริงและการคำนวณได้ ข้อจำกัดของการคำนวณแบบขั้นตอนวิธี